I arbeidet med å utforme strategi og tiltak blir det invitert til arbeidsgrupper. Per 8. januar 2016 er det disse grupper som gjelder:

Gruppe 1: Jord, beite og mat (fra jord til bord)

Gruppe 2: Biomasse (fra skog til produkter i treindustri, prosessindustri, bioenergi )

Gruppe 3: Reproduksjons- og bioteknologi

Gruppe 4: Avfall (husholdninger, næringsliv) og resirkulering av ressurser

Gruppe 5: Virkemiddelaktørene

Gruppe 6: Internasjonalt perspektiv

organisering-full-19-02-16

Det er viktig at det ikke er tett skott mellom disse gruppene – og en prosess må legges opp med det for øye. I bioøkonomien er det et helt sentralt poeng at det jobbes på tvers av tradisjonelle sektorgrenser når det skal vurderes hvordan bioressursene skal utnyttes – en inspirasjon er å se på denne instruktive videoen.

For eksempel bør Gruppe 3 oppfattes mer som «skredderverksted» hvor det er kompetanse til å se på om selve ressursen – det biologiske materialet i seg selv – kan manipuleres for gitte formål. Således har de en rolle å spille i forhold til de øvrige gruppene.

Et annet eksempel er at Gruppe 2 og Gruppe 4 åpenbart har berøringspunkter – og det kan ligge en vesentlig gevinst i å utnytte kompetanse, anlegg og annen kapital på tvers av disse.

Om vi skal ha en egen Gruppe 6 i prosessen må være gjenstand for drøfting. Poenget er at sluttproduktet er en strategien med tiltaksplan for fylkeskommunenes arbeid med å stimulere til vekst og utvikling av bioøkonomien i Innlandet.

Gruppenes viktige funksjon er å komme med innspill til denne oppgaven, i form av ideer og planer for egen utvikling som fylkeskommunene i neste omgang kan bidra til utvikling av. For i sikre at relasjonene mellom ideer og planer i næringen og mulige tiltak i hos virkemiddelaktørene er realistiske og forstått av begge parter, bør disse i prosessen brynes mot hverandre på gruppenivå.

Vi kommer tilbake til tanker om hvordan prosessen konkret kan utformes.

Vi ser for oss at hver gruppe har et sted mellom 5 – 10 deltakere. Som en alminnelig oppfordring ber vi om innspill til arbeidsgruppenes sammensetning – via epost biostrategi@ostforsk.no.