Bioøkonomi omfatter de deler av økonomien som bruker fornybare biologiske ressurser fra land og til å produsere mat, materialer og energi.

Bioøkonomi kan defineres som økonomisk aktivitet basert på omdanning av biomasse til produkter. Dette er hovedpoenget i den definisjonen som EU blant annet benytter (European Commission, 2012). Bioøkonomien omfatter da for eksempel (men ikke en uttømmende liste) :

  • Tradisjonelle (100 %) biobaserte sektorer så som jordbruk, hagebruk, skogbruk, sagbruk, matindustri, fiskerier, papir- og celluloseindustri;
  • Nye biobaserte sektorer som bioenerginæringen, næringer hvor bioteknologi (biokjemi, genetikk, etc) er.

Fokus i en slik definisjon er på industriell og produktorientert virksomhet, inklusive tjenesteyting som forutsetning i produktutvikling og produksjon.

I denne definisjonen omfattes ikke reiseliv som bruker tilgang til natur som del av sitt produkt – naturbasert reiseliv – av bioøkonomien.

Klikk her for å komme til Forskningsrådets bioøkonomisider

Forskningsrådet og NHO arrangerte i 2014 «Konferanse om bioøkonomi: Den bioøkonomiske våren er her!» Konferansen var bygget opp med en rekke ca. 10-minutters innlegg fra flere leire i bioøkonomien, og var en lærerik oppsummerende gjennomgang av aktører og problemstillinger, av forskning og innovasjon, institusjoner og scenariar. Konferansen ligger her på Youtube.

Bioøkonomien og det grønne skiftet

Fokus bioøkonomi er knyttet til behovet for å endre forbruk:

  • fra bruk av fossile ressurser til bruk av fornybare ressurser (bioøkonomi)
  • fra “bruk og kast” (lineær økonomi) til organisert og institusjonalisert “bruk og resirkuler” (sirkulær økonomi).

Bioøkonomi kan være del av den sirkulære økonomien, se en interessant video om dette her. Ikke minst i den grad det er tilfelle er bioøkonomi ett område i økonomien for å skape det grønne skiftet.

Spesielt for innlandet:

Innlandet har en velutviklet næring og et vel institusjonalisert produksjonsapparat for behandling av biomasseavfall som ressurs. Dette tilsier at den sirkulære bioøkonomien er av særlig interesse for innlandssamfunnet. Les mer om smart spesialisering.

En bioøkonomistrategi for Innlandet? Les mer om bestillingen fra fylkestingene i Hedmark og Oppland.