1. april 2015 vedtok felles fylkesting for Oppland og Hedmark å utarbeide en felles regional strategi for en kunnskapsbasert bioøkonomi.

Sakens dokumenter ligger her, under ‘dokumenter’.

Vedtaket og mandatet vektlegger følgende:

  • Gjennom strategien skal det jobbes for at Innlandet kan ta en nasjonal posisjon som bioøkonomiregion
  • Strategien skal bidra til økt konkurransekraft og verdiskaping i Innlandet, og til det grønne skiftet i den nasjonale økonomien
  • Utviklingen skal skje på en måte som sikrer fremtidig tilgang på ressursene og utvikling av et bærekraftig næringsliv
  • Gjennom arbeidet skal man koble satsingen mot relevant og komplementerende fag- og utviklingsmiljøer i andre regioner, i og utenfor Norge
  • Arbeidet skal bidra til å posisjonere Innlandet for et mulig regionalt forskningsløft og økt deltakelse i internasjonale forskningsprogram som EU Horisont 2020” (Oppland Fylkeskommune – Konkurransegrunnlag 2015-07-10 s. 5)

Det er opprettet en styringsgruppe for arbeidet og Østlandsforskning skal lede sekretariatet for utarbeidelsen av strategien – se under organisering her. For disse innebærer mandatet i henhold til Oppland Fylkeskommune – Konkurransegrunnlag 2015-07-10 s. 5 – 6:

 • Å styre og lede arbeidet med utarbeidelsen, med framlegg til felles fylkesting 22. april 2015 og fram til felles vedtak i Oppland og Hedmark desember 2016
 • Å sikre et aktivt eierskap og felles forståelse for strategien hos relevante kunnskaps- og teknologimiljø og næringsliv
 • Å etablere forpliktende samarbeidsallianser for implementering av strategien i tiltaksperioden 2016 – 2019
 • Å bidra til at offentlige myndigheter og øvrige virkemiddelaktører i begge fylkes kobler sine virkemidler for gjennomføring av strategien
 • Å gjennomføre aktuelle arbeidsmøter, samling og dialogmøter etc. med sentrale interessenter for avklaringer underveis. Herunder etablere fagrupper/referansegrupper etter behov
 • Å gjennomføre avslutningskonferanse høsten 2016 i forkant av behandling i felles fylkesting (desember 2016)

Sekretariatet har laget en arbeidsplan for prosessen – se feltet til høyre.