gruppe
(Copyright: Fotograf Katrine, Lillehammer)

Østlandsforskning (ØF) er et oppdragsbasert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med hovedsete i Lillehammer. ØF har også virksomhet i Hamar. Ved inngangen til 2015 hadde ØF totalt 29 ansatte, hvorav 26 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdragsforskning.

ØF arbeider årlig på nærmere 100 ulike prosjekter som spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og rådgivning. Eksempler på langsiktig programforskning finansiert av NFR er Sykefraværsprosjektet 2009-2010 og Fjellforskningsprosjektet 2011-2014. I tillegg kommer det vi kaller ‘brukerstyrte prosjekter’. Det betyr at Norges forskningsråd og/eller andre finansieringskilder delfinansierer forsknings- og utviklingsprosjekter som gjennomføres av ØF i nært samarbeid med brukerne i prosjektet, som for eksempel i programmet Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Innlandet.

Hoveddelen av forskningen vår er rent oppdragsbasert. Det betyr at vi konkurrerer om oppdrag som lyses ut av departementer, direktorater, fylkeskommuner, kommuner, næringslivsaktører og organisasjoner. I 2011 hadde ØF oppdrag for i alt 12 ulike departementer og/eller deres underliggende etater og for åtte ulike fylkeskommuner, foruten en rekke kommuner og organisasjoner.

Selskapet ledes til daglig av direktør Roger Lian. Den faglige virksomheten er organisert i to forskningsgrupper:

Regional- og næringsforskning (RN) med hovedvekt på reiselivs – kultur- og opplevelsesnæringer, naturressursbaserte næringer, fjellpolitikk og klassiske regionale analyser (befolkning, flytting, pendling, sysselsetting, næring, klynger, innovasjon, infrastruktur med mer). Forskningsleder er Merethe Lerfald.

Velferds-, organisasjons- og kommunalforskning (VOK) med hovedvekt folkehelse og sykefravær, entreprenørskap i opplæringen, på barn og unges kompetanseutvikling, mangfold i organisasjoner, samhandling og innovasjon i velferdstjenester. Forskningsleder er Trude Hella Eide.

Om selskapet:

Østlandsforskning AS (NO 997 040 457) ble formelt etablert i stiftelsesmøte 15. april 2011. Med virkning fra 1. januar 2011 overtok Østlandsforskning AS den forskningsvirksomheten som siden 1984 hadde vært drevet i regi av Stiftelsen Østlandsforskning. Oppland fylkeskommune var en av stifterne bak Stiftelsen Østlandsforskning og er nå medeier Østlandsforskning AS sammen med Stiftelsen Østlandsforskning, Hedmark fylkeskommune, Høgskolen i Lillehammer og Sparebanken Hedmark. Selskapets formål er å organisere, drive og formidle forskning, utrednings- og utviklingsarbeid. Selskapet skal i sin virksomhet drive forskning med høy relevans for aktuelle brukergrupper og med kvalitet som normalt stilles til anvendt forskning. Bakgrunnen for ønsket om å organisere driften av Østlandsforskning i et nytt aksjeselskap var behov for et tydeligere eierskap blant aktører med ambisjoner om å bidra til å videreutvikle ØF som et slagkraftig kompetansemiljø og nyttig virkemiddel i regional utvikling. Gjennom en tettere kopling til høgskolene gjennom eierskap ønsket man å bidra til å samle og utvikle fagmiljøene i regionen med sikte på økt gjennomslag i nasjonale og internasjonale FoU-programmer. Fylkeskommuner og næringsliv skulle gjennom eierskapet bidra til at ØF kan spille en sterkere rolle som regional utviklingsaktør tilpasset de oppgaver de regionale instituttenes er tiltenkt fremover i det nasjonale forskningssystemet.

Selskapet har en aksjekapital på NOK 10 500 000. Selskapets aksjekapital er fordelt på 10 500 aksjer, hver pålydende NOK 1 000, hvoretter Selskapets aksjonærer har følgende eierandel:

Eierskap_farger_3

Styret i Østlandsforskning AS består etter Generalforsamling 21. mai 2015 av:

  • Advokat Mari Skjærstad (leder)
  • Teamleder Trond Carlson, Oppland fylkeskommune (nestleder)
  • Rådgiver Hilde Anette Neby, Hedmark fk.
  • Per Arne Slapø, Konsernsjef Hunderfossen AS
  • Banksjef Margrete Bjelde, Sparebanken Hedmark
  • Viserektor for forskning Yvonne Fritze, Høgskolen i Lillehammer
  • Forsker  Tonje Lauritzen, Østlandsforskning (representant for ansatte)

Årsberetninger kan her lastes ned i pdf-format 

ØFs strategi for perioden 2015-2018 kan leses her